Content

Lock Out Tag Out (LOTO)

Service och underhåll ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Lock out tag out, eller LOTO som det brukar förkortas, är en metod för att säkerställa att maskiner inte startar oväntat då man exempelvis utför service och underhållsarbete på dem.

Metoden går ut på att låsa ut alla energier som skulle kunna orsaka skada på personer som befinner sig inom ett givet riskområde, samt att informera andra om det pågående arbetet.
Denna metod används för att uppfylla de krav som finns i bl.a. användardirektivet 2009/104/EC och vad som beskrivs i standarden SS-EN ISO 14118 om att förhindra oväntad start och då kunna ha vad man brukar kalla för säkra stopp.

Vi hjälper ert företag att ta fram rutiner för införande av LOTO

För att införa LOTO på en arbetsplats behöver man ta fram rutiner för hur man hanterar detta.
Vi kan hjälpa er med att utforma rutiner som är anpassade för er verksamhet för att ni ska kunna utföra service och underhåll på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.
 

Införandet av LOTO innefattar:

  • Framtagande av generell rutin
  • Framtagande av maskinspecifika rutiner
  • Översyn av maskiner och nödvändig LOTO-utrustning
  • Utbildning av personal
  • Implementering
  • Årliga översyner

Kontakta oss för mer information.

Context Column